Go to content Go to navigation Go to search

Опасни отпадъци от бита и тяхното управление

май 3rd, 2012

Голям процент от изхвърляните битови отпадъци от домакинствата, ако са правилно третирани не представляват опасност за здравето на човека и обкръжаващата го среда. Има обаче един процент битови отпадъци, в чийто състав, количество или свойства се намират вещества, които носят опасност на човека и природата и те са наричат опасни отпадъци. Опасни отпадъци от бита са всички батерии, акумулатори, медикаменти с изтекъл срок на годност, бои, масла, луминистентни лампи, разтворители и други, които ако не бъдат обезвредени могат сериозно да замърсят природата и да застрашат човешкото здраве.

Всяка една година човечеството генерира все повече боклук, който ако не се преработва би застрашил живота на планетата. В ежедневието си ние хората използваме много повече химикали, козметика, почистващи препарати, медикаменти без да се замисляме как това влияе на околната среда.

В страните по света управлението на отпадъците от бита се извършва регламентирано и под строг контрол и на опасните отпадъци от бита се отделя специално внимание.

Изключително голяма роля за опазване на околната среда играе разделното събиране на отпадъците и тяхното рециклиране. При разделното събиране процесът на отделяне на отпадъци, които могат да се рециклират от общото количество генерирани отпадъци води до допълнителна концентрация на опасни отпадъци в тях. Поради това в държавите с добре развита екологична политика се предприемат мерки за разделно събиране и на опасните отпадъци. По този начин отпадъците, които класифицираме като опасни биват отделени от общите битови отпадъци няма да бъдат депонирани или преработени в компост заедно с общите битови отпадъци.

Един от добрите методи са обезвреждане на опасни отпадъци е тяхното изгаряне в подходящи за целта системи за изгаряне ( инсинератори ).

Друг начин са събиране на отпадъци е тяхното депониране, но това е метод, който не се препоръчва, тъй като при депонирането няма как да сме сигурни дали няма опасните отпадъци, смесени с общите отпадъци да генерират и разпространят токсични вещества.

Comments are closed.